WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

ERP-modules: uit welke mogelijkheden kan een bedrijf allemaal kiezen?

ERP-software kan bijna alle bedrijfsprocessen automatiseren, van de boekhouding tot het klantenbeheer, de buitendienst en personeelszaken. Het zijn dus vaak grote en zware pakketten. Steeds vaker worden deze pakketten echter opgedeeld in Een modulair softwarepakket is een systeem dat bestaat uit verschillende modules met specifieke functionaliteiten. Bedrijven kunnen de modules kiezen die ze nodig hebben. Zo betalen ze alleen voor wat ze daadwerkelijk zullen gebruiken. Modules kunnen zowel over algemene als erg specifieke functionaliteiten beschikken, bijvoorbeeld gericht op een bepaalde sector. Met modulaire software kunnen bedrijven per afdeling bekijken welke functionaliteiten nodig zijn. Zij kunnen ervoor kiezen om alle gewenste modules (voor alle afdelingen) meteen vanaf de start te implementeren, of om ze stapsgewijs aan te schaffen. Als het bedrijf groeit, kunnen er eenvoudig nieuwe modules bijgekocht worden. Een modulair pakket is dus schaalbaar. Vaak kiest men ervoor om de implementatie in fases te laten verlopen. Hierbij worden de modules geïmplementeerd naargelang hun prioriteit. Zo kan het bedrijf sneller van start met de belangrijkste modules van het pakket.modules, waarbij een bedrijf de modules kan kiezen die het nodig heeft, en andere achterwege kan laten. Zo wordt er gezorgd voor een meer behapbaar pakket, dat toch voldoende integratie biedt tussen de bedrijfsafdelingen.

Inhoudsopgave

 1. Belangrijkste ERP-modules
 2. Pakketten van verschillende modules
 3. Modules per soort
 4. Praktijkvoorbeelden
  1. Vleesverwerkend bedrijf
  2. Verpakkingsbedrijf
  3. Combinatie met best of breed

Welke zijn de meest gebruikte ERP-modules?

Elke ERP-module bestaat uit verschillende De functionaliteiten van een ERP-systeem spelen een belangrijke rol bij de keuze van het meest geschikte ERP-pakket voor bedrijven. Voor de verschillende toepassingen van een bedrijf zijn specifieke functies nodig, afhankelijk het type interne proces. Het grote aanbod aan ERP-software kan zorgen voor verwarring bij het selecteren van de benodigde functionaliteit. Bovendien zorgen verschillende interne configuraties van de ERP-software ervoor dat de mogelijkheden van pakket tot pakket en van leverancier tot leverancier kunnen verschillen. Hoe kan een nieuwe functionaliteit aan ERP-software worden toegevoegd? Welke verschillende opties en mogelijkheden bestaan er op de markt?functionaliteiten. Samen zorgen deze functionaliteiten ervoor dat bedrijfsactiviteiten geautomatiseerd worden. De meest gebruikte modules zijn die voor:

enterprise resource planning erp modules

Voor veel bedrijven is de financiële administratie het eerste dat geautomatiseerd wordt. De module voor financieel beheer is hierdoor de basis van bijna elk ERP-systeem. Een financiële module heeft onder andere functionaliteiten voor: De financiële administratie, ook wel boekhouding genoemd, is voor de meeste mensen niet meteen het meest spannende deel van bedrijfsbeheer. Facturatie en jaarrekeningen lijken soms maar bijzaak voor werknemers. Toch is een financieel systeem het hart van efficiënte bedrijfsvoering. Voor de debiteuren- en crediteurenadministratie is het bijvoorbeeld belangrijk uitgaande facturen correct op te stellen, en binnenkomende facturen binnen de afgesproken termijn te betalen.boekhouding, Facturen worden steeds vaker elektronisch verstuurd, maar dat is niet voldoende om van e-factureren te spreken. Een PDF-versie van een factuur is wel een elektronisch document, maar wordt niet meteen automatisch verwerkt. Bij een e-factuur gebeurt deze factuurautomatisering wel. De boekhoudsoftware van het verzendende bedrijf maakt een gestructureerd digitaal bestand aan dat het boekhoudsysteem van het ontvangende bedrijf elektronisch kan verwerken.facturering, Purchase-to-pay (P2P), ook wel procure-to-pay genaamd, is een term die verwijst naar het gehele aanschafproces van een product of dienst, vanaf het moment dat er een aankoopbeslissing gemaakt wordt, tot en met het moment van betaling. Vandaar dat P2P een ondersteunend proces is bij procurement management. P2P geeft een duidelijk overzicht van de verschillende stappen die genomen worden omtrent de aankoop van een product of dienst. Voorbeelden zijn stappen als behoeftedetectie, de daadwerkelijke aankoopbeslissing, de ontvangst van de goederen, de betaling en de financiële afhandeling (waaronder de activa-registratie en afschrijving vallen bijvoorbeeld).purchase to pay en Onder financial reporting wordt verstaan dat een bedrijf zijn financiële rapportages opstelt en bekend maakt. Deze rapportages zijn een weergave van de financiële prestaties van een bedrijf binnen een bepaalde tijdspanne, traditioneel gezien een jaar. Vandaar dat er ook vaak naar wordt verwezen met de term jaarrekening. De ontvangers van deze rapportages zijn externen (belanghebbenden, ook wel ‘stakeholders’ genoemd) zoals investeerders en de wetgever. Elke Nederlandse onderneming is verplicht een jaarrekening op te stellen en naar de Kamer van Koophandel te sturen.financiële rapportages

Deze module helpt bedrijven een goed overzicht te houden over de Een van de grootste problemen die handelsbedrijven vaak ervaren is dat niemand een accuraat beeld heeft van de status van de voorraad. Er is niet precies bekend wat er op voorraad is, welke artikelen gereserveerd zijn, en hoe lang ze al ‘op de plank’ liggen. Een voorraadmodule kan soelaas bieden.voorraad, of het nou om grondstoffen of afgewerkte producten gaat. Via het voorraadbeheer kan er worden nagegaan of er voldoende materialen of producten beschikbaar zijn voor productie danwel verkoop. Vaak biedt deze module ook de mogelijkheid om meldingen in te stellen, die bijvoorbeeld aangeven dat de voorraad de minimum of maximum grenswaarde heeft bereikt. Ook voor vervaldata kunnen deze meldingen een handige functionaliteit zijn.

Met de module voor Warehouse Management is de Engelse term voor magazijnbeheer. WM kan worden samengevat als het beheer van alle activiteiten en bedrijfsprocessen die te maken hebben met binnenkomende of opgeslagen artikelen in het magazijn. Dit kan gaan over de artikelen binnen één magazijn, of op meerdere locaties. WM is een breed begrip. De invulling ervan kan erg verschillen. Een aantal basistaken die in elk geval onder magazijnbeheer vallen:warehouse management houden bedrijven een goed overzicht over waar de voorraad zich bevindt, en welke weg producten afleggen binnen het magazijn. Dit is vooral interessant bij bedrijven met meer magazijnen, of waar producten na aankomst in het magazijn nog bewerkt worden voordat ze verhandeld worden (en dus van plek veranderen). Verse vis wordt bij binnenkomst bijvoorbeeld in een koelcel gelegd. De koelcel dient vaak ook als productieruimte voor de verwerking tot bijvoorbeeld vissticks. Daarna worden de producten verplaatst naar een vriescel, waar ze verpakt en bewaard worden totdat ze worden verkocht. Andere functionaliteiten voor magazijnbeheer zijn Orderpicking is het proces waarbij een magazijnmedewerker de artikelen beschreven op een pakbon uit het magazijn haalt en verzamelt. Hierna maakt deze medewerker, ook wel een orderpicker genoemd, de verzameling gereed voor verzending naar klanten of voor intern gebruik. Bovendien moet de orderpicker ook in de voorraad aangeven dat een artikel gepickt is, en wordt hij of zij vaak ingezet voor de ontvangst en de opslag van goederen in het magazijn.orderpicking (inclusief Bij voice picking, of picking to voice, gebeurt de orderpicking spraakgestuurd. Artikels worden niet uit het magazijn gehaald aan de hand van een picklijst of pakbon. De orderpickers krijgen hun opdrachten in audiovorm doorgespeeld. Wanneer een bepaald artikel gepickt is, geven de pickers een mondelinge bevestiging aan het systeem.voice picking) en Bij barcodescanning worden barcodes op producten gescand bij aankomst en vertrek uit het magazijn. De informatie uit de codes helpt werknemers de artikelen op de juiste manier op te slaan in het magazijn, te verwerken of te distribueren. Vooral door productie- of handelsbedrijven, en in de logistiek wordt de techniek toegepast.barcodescanning.

Een module voor Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.klantrelatiebeheer centraliseert alle klantdata, en biedt functionaliteiten speciaal voor marketing, Bij verkoopbeheer, ook wel sales management genoemd, verzamelen en analyseren bedrijven al hun beschikbare verkoopdata. Systemen voor verkoopbeheer worden ingezet voor het beheer van verkoopteams en -kanalen, de optimalisatie van de klantenservice, en de creatie van verkoopstrategieën. Vooral handels- en productiebedrijven maken gebruik van dit soort systemen.sales en klantenservice.

Belangrijk: als bij een bedrijf daadwerkelijk alles om de klant draait, dan is een CRM-module niet voldoende. Zo’n bedrijf zal zoeken naar een volledig losstaand Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.CRM-systeem. Er is echter veel verschil tussen dit soort systemen. Elk pakket biedt weer net iets andere functionaliteiten aan. Om na te gaan welke functionaliteiten belangrijk zijn voor uw bedrijf, kan het Het CRM Functionaliteitenoverzicht bundelt alle mogelijke CRM-functionaliteiten in één overzicht. Deze Premium Paper bevat checklists, waarin bedrijven digitaal hun CRM-eisen kunnen aanvinken, en prioriteiten kunnen aangeven. De ingevulde lijsten helpen bij een doordachte leveranciersselectie.CRM Functionaliteitenoverzicht worden gebruikt.

Deze module helpt bedrijven hun Met productiesoftware kunnen maakbedrijven beter zicht houden op hun productieprocessen. De software zorgt voor een nauwgezet toezicht op het te maken product, de machines en de mensen die bij de productie betrokken zijn. Daarnaast wordt de productievoortgang in de gaten gehouden. Het systeem is vooral gericht op leidinggevenden. Zij kunnen analyses maken van de efficiëntie van de afdelingen, van de wachttijden voor te produceren producten en van de status van orders. Op basis hiervan kunnen zij bijsturen. Let op: niet alle ERP-systemen zijn geschikt voor productie. Een algemeen ERP-pakket zal de specifieke bedrijfsprocessen in de maakindustrie niet kunnen ondersteunen. In de ERP Wijzer vindt u een lijst van oplossingen per sector. Bij de productie van een artikel moet met diverse zaken rekening gehouden worden. Een maakbedrijf kan zomaar 100 verschillende producten in het portfolio hebben zitten. Elk van die producten heeft een ander ontwerp, en er zijn andere grondstoffen nodig voor het maken ervan. Bovendien varieert ook de productietijd per artikel. Een onderneming die elektronica maakt zal er bijvoorbeeld langer over doen om een koelkast te maken dan om een toaster te fabriceren.productieprocessen beter onder controle te krijgen. De module heeft functionaliteiten als Onder productieplanning wordt verstaan het inplannen van productiewerk op basis van orders of de verwachte verkoop. Deze planning wordt opgemaakt rekening houdend met: aanwezige materialen of hun levertijden, beschikbare werkkrachten, en de productiecapaciteit van mensen en machines. De planning helpt bedrijven om op een geordende en logische manier aan de productie van nieuwe goederen te beginnen. Ook kunnen op basis van deze planning bestellingen voor ruwe materialen gedaan worden, en kan het transport van afgewerkte goederen ingepland worden.productieplanning, orderbeheer, capacity requirements planning, rough cut capacity planning en Een Manufacturing Execution System (MES) is software die alle data omtrent productie analyseert. Het doel is dat het systeem de productiekosten drukt, en tijdsbesparing oplevert. Zo wordt de activiteit op de productievloer geoptimaliseerd.Manufacturing Execution.

Er zijn twee soorten modules voor In het kort houdt supply chain management in dat een handels-, productie- of distributiebedrijf weet welke materialen of producten besteld moeten worden. SCM houdt ook in dat producten op tijd worden geleverd. Om deze planning in goede banen te leiden gebruikt SCM data uit het ERP-systeem. De ERP-functionaliteiten die gebruikt worden bij SCM zijn onder andere:supply chain management. De eerste is een module voor het beheer van (productie)materialen. Hieronder vallen onder andere de Procurement management, of inkoopbeheer, zorgt ervoor dat een bedrijf beschikt over de benodigde grondstoffen, materialen en andere resources om het werk naar behoren uit te voeren.inkoop en ontvangst in het magazijn. De tweede soort is een module die het hele traject van het te verhandelen product monitort: van de aankoop van ruwe materialen tot de aankomst van het eindproduct bij de klant. Hierbij is ook een rol weggelegd voor de functionaliteit voor Material Requirement Planning (MRP) is in het leven geroepen zodat bedrijven steeds weten welke materialen er nodig zijn voor de productie van artikelen, hoeveel er nodig is van elk materiaal en wanneer deze materialen besteld moeten worden. In eerste instantie wordt deze planning vaak aan de hand van Excel-lijsten opgemaakt. Naarmate bedrijven groeien merken ze echter dat de planning te complex wordt voor deze manuele werkwijze. Problemen die kunnen opduiken door het manueel beheren van de materiaalbehoefte zijn: verwachte levertijden zijn vaak niet bekend, materialen die niet op tijd aankomen voor de productie, niet voldoende materiaal op voorraad hebben, en te veel voorraad in het magazijn hebben liggen (hierdoor komen er opslagproblemen of bederven producten)material requirements planning.

Een module voor HRM staat voor Human Resources Management. Software voor HRM stroomlijnt en automatiseert personeelszaken. Meestal hebben organisaties met veel personeel een speciale personeelsafdeling, oftewel een HR-afdeling. Bij Human Resource Management ligt de focus op de aandacht voor het personeel, het registreren van verzuim en van gewerkte uren, salaris en verlofaanvragen. Er zijn softwaresystemen op de markt waardoor deze HRM-zaken sneller en vloeiender kunnen verlopen. Vraag kosteloos de HRM Wijzer aan voor een vergelijking tussen verschillende soorten HRM-systemen.human resource management helpt bedrijven met verschillende aspecten van personeelsbeheer. De module biedt onder andere functionaliteiten als Niet alleen de personeelsafdeling, maar het hele bedrijf zou baat moeten hebben bij HRM-software. Employee Self Service draagt hieraan bij door werknemers meer zelfstandigheid te geven op het gebied van personeelsadministratie. Software voor Employee Self Service biedt medewerkers de mogelijkheid om eigen persoonlijke informatie waarover de werkgever beschikt in te zien en aan te passen. Het gaat daarbij niet uitsluitend om persoonlijke informatie, maar ook om gegevens met betrekking tot het (verzette) werk zelf. Via een portaal voor ESS kunnen werknemers aanpassingen direct doorvoeren in het HRM-systeem. Zo behoren minder efficiënte werkwijzen zoals het doorgeven van gewerkte uren en verlofaanvragen aan de HR-dienst per e-mail tot het verleden.employee self service, Manager Self Service (MSS) helpt leidinggevenden bij het uitvoeren van hun nieuwe HR-taken. Via dit portaal wordt de benodigde personeelsinformatie gecentraliseerd, en kunnen leidinggevenden aanvragen (voor bijvoorbeeld verlof of shiftwissels) goedkeuren of afwijzen. Een MSS wordt meestal gecombineerd met een portaal voor Employee Self Service (ESS). De aanvragen die werknemers zelf doen via het ESS, komen dan meteen in het MSS ter goedkeuring.managersportaal, HR-rapportages en Wanneer een organisatie zich oriënteert op een (nieuw) systeem voor loonadministratie, is het essentieel om eerst de salarisworkflow goed te begrijpen. Elk bedrijf voert een variatie uit op het standaardproces voor salarisadministratie. Deze standaard bestaat uit de verzameling van loongegevens voor een bepaalde periode (input), de loonberekening op basis van deze gegevens (verwerking), en de uitvoering van de betaling en creatie van loonstroken (output).salarisadministratie.

Wist je dat? Software voor personeelsbeheer wordt meestal als losstaand systeem aangekocht. Dit komt omdat bedrijven vaak heel erg gespecialiseerde pakketten nodig hebben. Bovendien verschilt het per bedrijf nogal in hoeverre de HR-administratie intern wordt opgevangen of wordt uitbesteed. Om zich oriënterende projectleiders op weg te helpen bij het opstellen van de wensen en eisen voor een HRM-pakket heeft EKCIT het Het HRM Functionaliteitenoverzicht bundelt alle mogelijke HRM-functionaliteiten in één overzicht. De Premium Paper bevat checklists, waarin bedrijven digitaal hun HRM-eisen kunnen aanvinken, en prioriteiten kunnen aangeven. De ingevulde lijsten helpen bij een doordachte leveranciersselectie.HRM Functionaliteitenoverzicht opgesteld.

Deze module is speciaal bedacht voor Voor bedrijven die projectmatig werken is 'flexibiliteit' het kernwoord. Projecten moeten steeds kunnen worden herzien, en het ondersteunende ERP-systeem moet deze herzieningen kunnen verwerken. Welke mogelijkheden biedt dit soort pakketten voor projectmanagement?bedrijven die op projectbasis werken. Dit zijn vaak marketingbureaus of constructiebedrijven. In deze module zijn vaak functionaliteiten inbegrepen voor onder andere budgetbeheer, materiaalbeheer per project en urenschrijven.

Voor analyses en rapportages wordt meestal beroep gedaan op een module voor Bedrijven die gebruik maken van business intelligence, analyseren grote hoeveelheden ‘ruwe’ data, met als doel daarmee waardevolle informatie te verkrijgen voor het maken van strategische en operationele bedrijfsbeslissingen (business insights). Deze zogenaamde ruwe data is meestal afkomstig uit verschillende softwaresystemen binnen het bedrijf, zoals een ERP, HRM, DMS of gespecialiseerde financiële software. business intelligence (BI). Met deze module kunnen de bedrijfsdata tot in detail worden bestudeerd en kunnen rapportages worden opgesteld. Met de meeste BI-modules kunnen ook dashboards worden gemaakt. Deze rapportages en dashboards bieden een overzicht van hoe het bedrijf ervoor staat, welke producten het beste verkopen of andere Key Performance Indicators of kritieke prestatie-indicatoren zijn cijfers of maatstaven die de prestaties van een bedrijf meten. Meestal wordt een KPI uitgedrukt in een getal. Dit kan een exact cijfer zijn, maar ook een percentage of waardering. Zo kan naast de jaaromzet of het verkooppercentage van de geproduceerde goederen ook de gemiddelde klanttevredenheid worden uitgedrukt. Klanten kunnen bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om zich op een schaal van een tot tien uit te drukken over hoe tevreden ze zijn over een service. De gemiddelde waarde is dan een KPI.KPI’s die men in kaart wil brengen. Op basis van deze informatie kunnen strategische beslissingen worden genomen.

Interessant: afhankelijk van de situatie zal een bedrijf liever rapportages of dashboards gebruiken. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer staat een overzicht van de voor- en nadelen van beide methodes.

Een Bij verkoopbeheer, ook wel sales management genoemd, verzamelen en analyseren bedrijven al hun beschikbare verkoopdata. Systemen voor verkoopbeheer worden ingezet voor het beheer van verkoopteams en -kanalen, de optimalisatie van de klantenservice, en de creatie van verkoopstrategieën. Vooral handels- en productiebedrijven maken gebruik van dit soort systemen.verkoopmodule helpt bedrijven om de klantorders te beheren, om de verkoopteams aan te sturen en om verkoopstrategieën aan te scherpen. Hiervoor maakt de module gebruik van informatie uit andere modules, zoals die voor Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.CRM of E-commerce, ook wel e-business genoemd, omvat alle vormen van online handelen. De meeste mensen denken direct aan een webshop voor consumenten, maar de term wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld de financiële transacties die tussen banken plaatsvinden. In die laatste betekenis gaat de benaming terug tot in de jaren 70.e-commerce.

Een Procurement management, of inkoopbeheer, zorgt ervoor dat een bedrijf beschikt over de benodigde grondstoffen, materialen en andere resources om het werk naar behoren uit te voeren.inkoopmodule zorgt ervoor dat de financiële afdeling een beter zicht heeft op de ingekochte materialen, en dat de inkoop slim wordt aangepakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het objectief vergelijken van prijs-kwaliteit-verhoudingen. Inkoopmodules bieden daarom vaak functionaliteiten als Een portaal voor Supplier Relationship Management (SRM), ook wel leveranciersportaal genoemd, is software die bedrijven helpt hun relaties met leveranciers te onderhouden. Het is de tegenhanger van een portaal voor Customer Relationship Management (CRM). Waar bij CRM de verkoopkansen beheerd worden, wordt er bij SRM gekeken naar waar het beste kan worden ingekocht. Meestal wordt dit portaal gebruikt door bedrijven die zaken doen met veel leveranciers of door overheidsinstellingen. Deze laatste moeten namelijk transparant zijn over de redenen om voor een bepaalde leverancier te kiezen.supplier relationship management en Purchase-to-pay (P2P), ook wel procure-to-pay genaamd, is een term die verwijst naar het gehele aanschafproces van een product of dienst, vanaf het moment dat er een aankoopbeslissing gemaakt wordt, tot en met het moment van betaling. Vandaar dat P2P een ondersteunend proces is bij procurement management. P2P geeft een duidelijk overzicht van de verschillende stappen die genomen worden omtrent de aankoop van een product of dienst. Voorbeelden zijn stappen als behoeftedetectie, de daadwerkelijke aankoopbeslissing, de ontvangst van de goederen, de betaling en de financiële afhandeling (waaronder de activa-registratie en afschrijving vallen bijvoorbeeld).purchase-to-pay.

Met de module voor Veel bedrijven hebben moeite om documenten terug te vinden, erin samen te werken, of ze correct te archiveren. Een Document Management Systeem kan zorgen voor meer orde en efficiëntie in het beheer van documenten en documentstromen. Maar hoe doet deze software dat precies?documentbeheer worden Een workflow kan worden omschreven als het stukje voor stukje ‘opschuiven’ van een document, taak of werkactiviteit in een vooraf gedefinieerd bedrijfsproces. Bij een workflow zijn meestal meerdere personen betrokken en het is duidelijk welke processen elkaar onderling beïnvloeden op basis van bepaalde regels, rollen of routes. Workflow management vormt samen met versiebeheer een belangrijk onderdeel van de meeste document management systemen. Toegangscontrole is een belangrijke functionaliteit die onder workflow management kan worden geschaard. Meer functionaliteiten en voorbeelden van slimme workflows vindt u in de DMS Wijzer.documentstromen digitaal beheerd binnen een bedrijf. Denk hierbij aan zaken als centrale opslag en Wanneer documenten regelmatig worden aangepast is versiebeheer van documenten geen overbodige luxe. Medewerkers hebben toegang tot de centraal opgeslagen documenten en kunnen zien wat de meest recente versie is. Daarnaast is te zien of er aanpassingen zijn gemaakt in het document, wanneer dat is gebeurd en wie dat heeft gedaan. Hierdoor ontstaan er geen onduidelijkheden over wat de meest recente versies zijn van alle bedrijfsdocumenten. Word-documenten vergelijken behoort daarmee tot het verleden.versiebeheer, maar bijvoorbeeld ook aan real-time samenwerking en Bedrijven lopen tegen verschillende soorten problemen aan bij het opslaan en bewaren van archiefdocumenten. Aan de ene kant zijn er de bedrijven die een goed geclassificeerd, maar nog volledig fysiek archief hanteren. Aan de andere kant bestaan er bedrijven die alle documentatie juist wel digitaal hebben opgeslagen, maar niet op een geordende manier. Tot slot zijn er de bedrijven die zich ergens in het midden van deze twee uitersten bevinden. Een digitaal archief kan een oplossing bieden voor deze problemen. Het doel is om tot een archief te komen waarin alles digitaal én goed geclassificeerd is.digitaal archiveren.

Let op: veel bedrijven hebben zulke ingewikkelde documentstromen dat ze niet voldoende hebben aan een DMS-module in het ERP-systeem. Zij zoeken naar een gespecialiseerd pakket voor documentbeheer. Een handig hulpmiddel om de wensen en eisen voor een dergelijk systeem helder voor ogen te krijgen, is het Het DMS Functionaliteitenoverzicht bundelt alle mogelijke DMS-functionaliteiten in één overzicht. De Premium Paper bevat checklists, waarin bedrijven digitaal hun DMS-eisen kunnen aanvinken, en prioriteiten kunnen aangeven. De ingevulde lijsten helpen bij een doordachte leveranciersselectie.DMS Functionaliteitenoverzicht.

Een module voor Het opstellen en beheren van de juiste documenten is geen wondermiddel. En zelfs risico- en incidentmanagement zijn niet voor alle bedrijven voldoende. Vooral bedrijven in de productie-industrie hebben behoefte aan meer fysieke controlemiddelen. Vandaar dat kwaliteitsmanagement vaak in het ERP-systeem wordt ondergebracht. Er zijn veel mogelijke manieren om quality management op te nemen in het ERP-systeem.kwaliteitsbeheer helpt bedrijven om ervoor te zorgen dat het werk steeds op dezelfde manier en kwalitatief goed wordt uitgevoerd. Het doel is om via het naleven van standaarden (bijvoorbeeld De ISO-normen zijn internationale standaarden voor de optimalisatie van bedrijfsprocessen, opgesteld door de International Organization for Standardization. De leden van de ISO zijn afgevaardigden van nationale normalisatie-instituten zoals de Hoofdcommissie voor de Normalisatie van Nederland (NEN), en het Bureau voor Normalisatie in België (NBN). Deze afgevaardigden stellen de ISO-normen in consensus op. Deze overeenstemming wordt opgetekend in een Engelstalig document en te koop aangeboden door de ISO. Nationale organisaties bieden ook vertalingen aan. ISO-normen zijn geen wetten die een bedrijf verplicht moet volgen, maar ISO kan wel een houvast zijn voor het verbeteren van bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement (ISO 9001), informatieveiligheidsmanagement (ISO 27001) en milieumanagement (ISO 14001). Er is bovendien ook de mogelijkheid om je te laten certificeren voor één of meerdere ISO-richtlijnen. Deze certificering is een soort keurmerk dat kan helpen bij het overtuigen van potentiële klanten om een bepaald product of dienst aan te schaffen. Zo kan een bedrijf zijn positie op de markt versterken.ISO-normen) en protocollen steeds zo hoogwaardig mogelijke producten of diensten te leveren.

Let op! In bepaalde sectoren is kwaliteitsbeheer van zo’n groot belang, dat een ERP-module niet voldoende is. Deze bedrijven denken op een diepgaand niveau na over kwaliteitsbeheer, en zoeken daar dan ook een passend systeem bij. Projectleiders die zich oriënteren op zo’n gespecialiseerd systeem voor quality management, vinden handvatten voor het opstellen van een wensen- en eisenlijst in het QMS Functionaliteitenoverzicht.

Deze module wordt steeds belangrijker, want we kopen met zijn allen steeds meer online. Met een module voor Bij e-commerce worden producten of diensten verkocht via een webwinkel. Om dit systeem te doen werken, is achterliggende informatie essentieel. Voorbeelden van dit soort informatie: voorraadindicatie, prijzen en productspecificaties.e-commerce binnen het ERP worden online aankopen gestroomlijnd met het voorraadbeheer en met aankopen via andere kanalen.

Deze module is ook bekend onder de Engelse naam Transport Management System (TMS). Een TMS wordt gebruikt door bedrijven die hun eigen transport verzorgen. De meest voorkomende functionaliteiten in deze module zijn: rittenplanning, routeplanning, navigatie, ritoptimalisatie en wagenparkbeheer.

Een buitendienstmodule, ook wel field services genoemd, is belangrijk voor bedrijven die hun diensten op locaties elders uitvoeren. Denk daarbij aan een installateur of een reparateur. Met behulp van deze module kunnen zij onder andere werkorders aanmaken en opvolgen, De grootste uitdaging van bedrijven in de installatie- en onderhoudsbranche is dat ze voor een groot deel van de tijd ‘buitenshuis’ aan het werk zijn. De installaties en onderhoudsbeurten gebeuren meestal op locatie bij de klant. Ondanks de mogelijkheid om te bellen, e-mailen, Skypen etc., blijft de communicatie tussen de buitendienst en het (hoofd)kantoor nog vaak een probleem. Op kantoor moet in principe in real-time bekend zijn wat medewerkers op locatie aantreffen en welke taken ze uitvoeren. Daarnaast moeten deze medewerkers ter plekke project-, product- of bedrijfsinformatie kunnen raadplegen.onderhoud en reparaties plannen, de (herstel)geschiedenis van een product raadplegen, de Een van de grootste problemen die handelsbedrijven vaak ervaren is dat niemand een accuraat beeld heeft van de status van de voorraad. Er is niet precies bekend wat er op voorraad is, welke artikelen gereserveerd zijn, en hoe lang ze al ‘op de plank’ liggen. Een voorraadmodule kan soelaas bieden.voorraad controleren en afspraken inplannen. Dit allemaal vanaf een mobiel apparaat, wat uiteraard noodzakelijk is als werknemers op locaties elders werken.

Let op! ERP-modules bevatten de basisfunctionaliteiten voor elk van bovenstaande activiteiten. Vaak voldoen ze echter niet aan alle specifieke wensen en eisen van het bedrijf. Als een bedrijf gespecialiseerde software nodig heeft, dan zijn De term best of breed wordt gebruikt voor software die is ontwikkeld voor de optimalisatie van een specifieke bedrijfsactiviteit. Het gaat om applicaties die gespecialiseerd zijn in een niche, bijvoorbeeld tijdregistratie of traceerbaarheid van ingrediënten of materialen. De term best of feature wordt ook gebruikt voor dit soort software.best-of-breed-oplossingen, die gekoppeld kunnen worden aan het ERP-systeem, beter geschikt.

Een ‘formule’ of afzonderlijke modules kiezen?

Vaak wordt er bij modulaire software gedacht aan een soort buffet waarbij elke module apart gekozen moet worden. Soms is dit ook zo, maar vaak hebben bedrijven ook de mogelijkheid een ‘bundeltje’ van verschillende modules samen aan te schaffen. Dit wordt meestal een formule genoemd. Formule A bundelt bijvoorbeeld de financiële module met productie en buitendienst, terwijl formule B een combinatie is van financiën met CRM en e-commerce. Het voordeel van deze formules is dat ze meestal goedkoper zijn dan wanneer de modules apart zouden worden aangeschaft.

modules pakketten software voorbeelden

Een van de bekendste softwarefabrikanten die ERP-modules in formules aanbiedt is Microsoft. Tussen eind 2017 en de lente van 2018 kwam Microsoft met twee nieuwe ERP-pakketten voor kleine en middelgrote bedrijven: NAV 2018 en Business Central. De systemen passen binnen een hele reeks ERP-vernieuwingen die Microsoft recentelijk heeft doorgevoerd. Maar wat zijn nu precies de voornaamste nieuwigheden? Hoe verhouden NAV 2018 en Business Central zich tegenover elkaar en tegenover Dynamics 365? Is de scheidslijn tussen de pakketten voor het mkb en grote bedrijven nog wel zo duidelijk?Dynamics 365 Business Central bestaat bijvoorbeeld uit twee formules: Essentials en Premium. De formule Essentials omvat modules voor financieel beheer, verkoop en marketing, verkoop en levering, inkopen en schulden, voorraad, leveringsplanning en beschikbaarheid, projectbeheer en magazijnbeheer. Deze formule kost € 59 per maand voor één Vaak wordt er met full user gerefereerd aan gebruikers die bevoegd zijn om gegevens uit een softwaresysteem te raadplegen en wijzigingen door te voeren. De term staat tegenover de benaming limited user: een gebruiker die het systeem wel kan raadplegen, maar beperkt is in de verwerkingsmogelijkheden. Een strakke afbakening van de twee termen bestaat echter niet. De invulling verschilt per soort software, pakket en leverancier.full user. De formule Premium bestaat uit al de voorgenoemde modules, plus servicebeheer en productie. Deze formule kost € 84,30 per full user per maand.

Belangrijk: hierboven hebben we het over prijzen per Softwarelicenties zijn de wettelijke vastlegging van eigendom van software, of geven de formele toestemming voor het gebruik ervan. De aard van de licenties wordt beschreven in een contract, waarbij de gebruiker instemt met de voorwaarden die vasthangen aan de aankoop of het gebruik van licenties. Deze voorwaarden zijn anders voor elke software, leverancier, gebruikersrol enzovoort. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen open-source-software en propriëtaire software (eigendomssoftware).licentie. Echter, dit zijn niet de enige kosten die bij een software-implementatie komen kijken. Deze kosten worden vaak aan het begin van een traject niet vermeld door leveranciers. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer staat een overzicht van zulke mogelijke verborgen kosten.

Welke soorten modules bestaan er allemaal?

Naast verschillen per bedrijfsactiviteit zijn er nog meer factoren die ERP-modules onderscheiden. We kunnen ze opdelen in deze drie soorten:

 1. Basismodules: dit zijn modules die onmisbaar zijn voor zo goed als alle bedrijven, ongeacht de sector of bedrijfsactiviteit. Denk hierbij aan de financiële module.
 2. Optionele modules: dit zijn algemene modules, maar met functionaliteiten die niet elk bedrijf nodig heeft. Een bedrijf dat Make to stock, ook wel build to stock genoemd, betekent dat artikelen geproduceerd worden op basis van de verwachte vraag. De hoeveelheid en het soort artikelen dat gemaakt wordt, wordt bepaald met behulp van voorraadbeheer. Hierbij wordt de gewenste voorraad vastgesteld op basis van de verkoopprognoses.voorraadhoudend is zal bijvoorbeeld groot belang hechten aan een uitgebreide voorraadmodule, terwijl een bedrijf dat Met make to order, ook wel build to order genoemd, wordt bedoeld dat een product op bestelling gemaakt wordt. Er wordt dus niet met een vaste voorraad gewerkt. Pas wanneer een order binnenkomt worden de materialen voor de productie besteld bij toeleveranciers.produceert op basis van klantbestellingen deze module waarschijnlijk niet aanschaft. In dit laatste geval wordt de voorraad immers pas ingekocht bij het binnenkomen van een bestelling.
 3. Verticale modules: dit soort modules is specifiek ontworpen voor een bepaalde sector. Een Met productiesoftware kunnen maakbedrijven beter zicht houden op hun productieprocessen. De software zorgt voor een nauwgezet toezicht op het te maken product, de machines en de mensen die bij de productie betrokken zijn. Daarnaast wordt de productievoortgang in de gaten gehouden. Het systeem is vooral gericht op leidinggevenden. Zij kunnen analyses maken van de efficiëntie van de afdelingen, van de wachttijden voor te produceren producten en van de status van orders. Op basis hiervan kunnen zij bijsturen. Let op: niet alle ERP-systemen zijn geschikt voor productie. Een algemeen ERP-pakket zal de specifieke bedrijfsprocessen in de maakindustrie niet kunnen ondersteunen. In de ERP Wijzer vindt u een lijst van oplossingen per sector. Bij de productie van een artikel moet met diverse zaken rekening gehouden worden. Een maakbedrijf kan zomaar 100 verschillende producten in het portfolio hebben zitten. Elk van die producten heeft een ander ontwerp, en er zijn andere grondstoffen nodig voor het maken ervan. Bovendien varieert ook de productietijd per artikel. Een onderneming die elektronica maakt zal er bijvoorbeeld langer over doen om een koelkast te maken dan om een toaster te fabriceren.productiemodule is bijvoorbeeld nuttig in een machinebouwbedrijf, maar niet voor een financiële dienstverlener. Een ander voorbeeld van een verticale module is die voor Een LIMS is een gespecialiseerd softwaresysteem dat gebruikt wordt door laboratoria. De software werd ontwikkeld als een systeem om de eigenschappen en testresultaten van monsters digitaal en overzichtelijk op te slaan. Vervolgens zijn laboratoria het veel breder gaan gebruiken, en hebben leveranciers functionaliteiten toegevoegd. De uitbreiding van LIMS-mogelijkheden heeft ervoor gezorgd dat veel laboratoria het systeem vandaag de dag inzetten ter vervanging van een kwaliteitsbeheersysteem (QMS) of zelfs van een ERP-systeem. Maar er zijn ook laboratoria die een (eenvoudiger) LIMS naast het QMS of ERP-systeem laten draaien. Ten slotte zijn er ook nog organisaties die hun ERP-pakket zelf inrichten met functionaliteiten voor kwaliteitsbeheer en laboratory information management. In de ERP Wijzer staan de belangrijkste zaken waar een laboratorium op moet letten bij de keuze voor een systeem.Laboratory Information Management.

Bedrijven die een modulair ERP-systeem gebruiken

Tegenwoordig implementeren de meeste bedrijven een modulair Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-pakket. Dit soort pakketten geeft hen namelijk de mogelijkheid op of af te schalen. Er kan dus klein begonnen worden, en het bedrijf kan extra modules aanschaffen naarmate het groeit.

Een andere reden om voor een modulair pakket te kiezen is dat het een gefaseerde implementatie vergemakkelijkt. Vaak is het organisatorisch namelijk handig om eerst de meest essentiële modules te implementeren, en die nadien pas aan te vullen met minder prioritaire modules. Of het kan zo zijn dat een organisatie eerst een aantal modules op een specifieke afdeling wil implementeren, voordat het pakket bedrijfsbreed wordt uitgerold.

Gebruik van een modulaire ERP-software in een vleesverwerkend bedrijf

Een vleesverwerkend bedrijf zal minimaal kiezen voor modules voor financieel beheer, productie, voorraadbeheer, CRM, documentbeheer en business intelligence. Zo heeft de organisatie steeds voldoende basisproducten en ingrediënten om aan de vraag van klanten tegemoet te komen. Door de financiële module kan de administratie bovendien in eigen beheer gedaan worden, zonder dat er een externe boekhouder bij komt kijken. Met business intelligence voorspelt dit bedrijf dan weer de vraag naar zijn producten.

productiepakket erp verwachte verkoop

Gebruik van een modulaire ERP-software in een verpakkingsbedrijf

Een verpakkingsbedrijf zal minimaal kiezen voor de modules financieel beheer, orderbeheer, supplier relationship management en Material Requirement Planning (MRP) is in het leven geroepen zodat bedrijven steeds weten welke materialen er nodig zijn voor de productie van artikelen, hoeveel er nodig is van elk materiaal en wanneer deze materialen besteld moeten worden. In eerste instantie wordt deze planning vaak aan de hand van Excel-lijsten opgemaakt. Naarmate bedrijven groeien merken ze echter dat de planning te complex wordt voor deze manuele werkwijze. Problemen die kunnen opduiken door het manueel beheren van de materiaalbehoefte zijn: verwachte levertijden zijn vaak niet bekend, materialen die niet op tijd aankomen voor de productie, niet voldoende materiaal op voorraad hebben, en te veel voorraad in het magazijn hebben liggen (hierdoor komen er opslagproblemen of bederven producten)material requirements planning (MRP). Zo worden alle basisprocessen afgedekt: van de selectie van grondstoffenleveranciers tot de levering aan klanten.

Combinatie van gespecialiseerde software met modulaire ERP-systemen

Veel bedrijven gebruiken ERP-modules ook als aanvulling op een gespecialiseerde software. Het verpakkingsbedrijf zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een best-of-breed Een Manufacturing Execution System (MES) is software die alle data omtrent productie analyseert. Het doel is dat het systeem de productiekosten drukt, en tijdsbesparing oplevert. Zo wordt de activiteit op de productievloer geoptimaliseerd.manufacturing execution system (MES), aangevuld met bovengenoemde ERP-modules. Zo zorgt de organisatie ervoor dat het systeem zo geïntegreerd mogelijk werkt, zonder dat zij genoegen moet nemen met een beperkte MES-module.

Let op! Hoe groter het bedrijf, hoe meer modules en integraties met andere systemen er nodig zullen zijn. Dit betekent ook dat de kosten voor de ERP-implementatie oplopen. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer staat een rekenvoorbeeld en een overzicht van de verschillende prijsklassen waarin uw project zou kunnen vallen.
Beoordeel dit artikel:
Totaal: 6 Gemiddeld: 5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2021, 16 mei). ERP-modules: uit welke mogelijkheden kan een bedrijf allemaal kiezen? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-resource-planning/erp-modules