WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van European Knowledge Center for Information Technology, SL (hierna te noemen “EKCIT”), gevestigd op C/Muro de los Navarros 44, te Sevilla, Spanje en ingeschreven bij het handelsregister van Sevilla onder de volgende gegevens: Tomo: 6.182 Folio: 118 Nº hoja: 109242.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die EKCIT aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen EKCIT en de gebruiker. EKCIT behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de digitale diensten van EKCIT stem je in met de algemene voorwaarden.

Dienst

EKCIT biedt kwalitatief hoogwaardige content aan via zijn website (www.ictportal.nl – ‘ICT Portal’). De informatie wordt als volgt aangeboden:

 • door middel van een groot aantal artikelen op de algemeen toegankelijke website;
 • meer uitgebreide documentatie, beschikbaar voor iedereen die een gratis lidmaatschap afsluit (hierna het ‘Lidmaatschap’), en zij die een gratis Lidmaatschap hebben (hierna een ‘Lid’ of de ‘Leden’). Het gratis lidmaatschap wordt op ICT Portal ‘Basic’ genoemd.
 • Interactieve (werk)documenten (PRO Papers) voor leden die een betaald lidmaatschap afsluiten, en zij die een betaald Lidmaatschap hebben (hierna ‘Betalend Lid’, of ‘Betalende Leden’) die daarmee toegang hebben tot het complete informatieaanbod van ICT Portal. Het betaald lidmaatschap wordt op ICT Portal ‘PRO’ lidmaatschap genoemd.
 • via het ICT Portal Forum waarop leden kennis en ervaringen uitwisselen. Je hebt de mogelijkheid om een profiel van jezelf te publiceren, discussies te voeren en met andere Leden in contact te komen.

Account

Met je account kun je inloggen op ICT Portal. Je beheert je account via je eigen profielpagina. Je account blijft bestaan als je je betalende lidmaatschap opzegt. Vanuit je account kun je ook de lidmaatschapsinstellingen wijzigen.

Lidmaatschap

Via ICT Portal kun je een Lidmaatschap aanvragen en krijg je al dan niet volledige toegang tot de Dienst, afhankelijk het type Lidmaatschap (Basic of PRO). Je bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van jouw inloggegevens. Als je je gegevens verliest of het vermoeden hebt dat inbreuk is gemaakt op je account, laat het dan direct weten via info@ictportal.nl. EKCIT heeft het recht een verzoek tot Lidmaatschap te weigeren.

Prijs en betaling (alleen van toepassing op PRO Lidmaatschap)

Wanneer je een Lidmaatschap aanvraagt, ontvang je automatisch per e-mail een bevestiging (controleer ook je spambox). EKCIT heeft het recht om de prijs van het PRO Lidmaatschap te wijzigen, maar zal bij een eventuele prijsverhoging leden hiervan op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden het lidmaatschap te beëindigen. Betaling dient via de online betaalservice te geschieden. Wanneer je een PRO Lidmaatschap aanvraagt, krijg je de keuze per maand of per jaar te betalen. Als je per maand betaalt, wordt het bedrag maandelijks automatisch afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief. Als je per jaar betaalt, wordt het lidmaatschapsgeld jaarlijks afgeschreven tegen het op dat moment geldende tarief. Je geeft EKCIT toestemming voor een jaarlijkse automatische incasso, die de gebruiker indien gewenst zelf kan stoppen. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft EKCIT het recht het Lidmaatschap op te schorten, te ontbinden en toegang tot de Dienst te staken.

Duur en beëindiging

Basic Lidmaatschap:

Het gratis Basic Lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Hoewel het Basic Lidmaatschap geen kosten met zich meebrengt, kan het Lidmaatschap op ieder moment worden gestopt door een verzoek tot verwijdering van uw accountgegevens in te dienen via het e-mailadres: info@ekcit.eu.

PRO Lidmaatschap:

Het betaald PRO Lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Indien je per maand betaalt, kun je het PRO Lidmaatschap op ieder gewenst moment opzeggen door op de profielpagina op ‘Lidmaatschap beheren‘ te klikken, en vervolgens op ‘Plan opzeggen’. Het PRO Lidmaatschap wordt dan op de laatste dag van die maandperiode beëindigd, en automatisch omgezet naar een gratis Basic Lidmaatschap. Mocht dit niet lukken, dan kun je een e-mail sturen naar info@ictportal.nl. Een maandperiode loopt van de dag dat je lid bent geworden tot diezelfde dag de maand erop. Indien je per jaar betaalt, verlengen we het abonnement jaarlijks met een gelijke periode. Gedurende je abonnementsperiode kun je op elk gewenst moment aangeven dat je je abonnement wilt beëindigen door op de profielpagina op ‘Lidmaatschap beheren’ te klikken, en vervolgens op ‘Plan opzeggen’, of door een e-mail te sturen naar info@ictportal.nl. Je PRO abonnement stopt dan automatisch op de einddatum van het lopende abonnement, en wordt automatisch omgezet naar een gratis Basic Lidmaatschap. EKCIT heeft het recht je Lidmaatschap te blokkeren of te beëindigen als wordt vermoed dat je niet voldoet aan deze gebruiksovereenkomst.

Aansprakelijkheid

EKCIT is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Dienst mocht lijden, zoals indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Hoewel EKCIT zich inspant om juiste en kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken, garandeert EKCIT niet dat informatie via de Dienst juist is. EKCIT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke (eventuele) onjuistheden.

Privacy

EKCIT behandelt persoonsgegevens conform de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bekijk ook het privacybeleid van EKCIT.

Licentie

Als je content via de Dienst deelt (bijvoorbeeld: in de bijdragen onder een artikel, of via het forum), dan geef je EKCIT een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins voor kennisverspreiding te gebruiken.

Intellectuele Eigendomsrechten

Op alle inhoud en opmaak (zoals teksten, foto’s, beeldmateriaal en andere creaties) van de Dienst rusten rechten van intellectueel en industrieel eigendom. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EKCIT niet toegestaan (delen van) de Dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Wil je bepaalde content overnemen of aankopen? Neem dan contact op via info@ekcit.eu.

Gebruik

Het is niet toegestaan de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het maken van profielen onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander, of als een beheerder/moderator van ICT Portal of EKCIT.

Het is bovendien niet toegestaan:

 • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken
 • informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic)
 • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is)
 • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen
 • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 • het voor commerciële doeleinden inzetten van de Dienst.

Indien naar het oordeel van EKCIT hinder, schade of ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van EKCIT of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is EKCIT gerechtigd alle maatregelen te nemen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

EKCIT behoudt zich het recht voor je bijdragen te verwijderen danwel je de mogelijkheid reacties te plaatsen te ontnemen als we je reacties niet aan bovenstaande richtlijnen vinden voldoen of als je het contentcreatieproces op welke manier dan ook hindert.

Je vrijwaart EKCIT van alle claims van derden die in verband met de door jouw geplaatste informatie.

Beschikbaarheid en onderhoud

We spannen ons in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garanderen geen ononderbroken beschikbaarheid. EKCIT onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. EKCIT mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn je feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist EKCIT zelf welke aanpassingen al of niet worden doorgevoerd.

Klachtenregeling

We doen ons uiterste best onze Leden tevreden te stellen. Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht, zo volledig mogelijk, via info@ekcit.eu o.v.v. klacht. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst behandeld.

Geschillen

Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Spaans recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Sevilla, Spanje.

Gebruikersprotocol

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van ICT Portal (www.ictportal.nl) en het plaatsen van content, zoals reacties onder artikelen of op het forum, blogberichten, foto’s en video’s op genoemde site.

Gebruikersaccount

 1. Voordat je kunt reageren op het forum moet je een account aanmaken; hierbij dien je jouw voor- en achternaam en een geldig e-mailadres op te geven. Maak je een account aan namens een bedrijf, dan dien je ook een adres, postcode en vestigingsplaats op te geven.
 2. Na aanmelding kun je in je profiel een alias opgeven, deze wordt getoond bij reacties op het forum, en bij reacties onder artikelen.
 3. De beheerder van ICT Portal heeft te allen tijde het recht je account tijdelijk of permanent te blokkeren, wanneer een gebruiker naar het oordeel van EKCIT in strijd handelt met onze voorwaarden of als daartoe naar de mening van EKCIT een andere legitieme reden bestaat.

De beheerder van ICT Portal behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen of deze te weigeren, dan wel reacties na plaatsing te verwijderen.

EKCIT sluit iedere aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) door lezers geplaatste reacties uit. De gebruiker van de site is aansprakelijk en vrijwaart European Knowledge Center for Information Technology, SL en aan haar gelieerde vennootschappen voor enige aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met de door lezer(s) geplaatste reactie(s).