WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Financial reporting

Transparantie naar externe belanghebbenden

Onder financial reporting wordt verstaan dat een bedrijf zijn financiële rapportages opstelt en bekend maakt. Deze rapportages zijn een weergave van de financiële prestaties van een bedrijf binnen een bepaalde tijdspanne, traditioneel gezien een jaar. Vandaar dat er ook vaak naar wordt verwezen met de term jaarrekening. De ontvangers van deze rapportages zijn externen (belanghebbenden, ook wel ‘stakeholders’ genoemd) zoals investeerders en de wetgever. Elke Nederlandse onderneming is verplicht een jaarrekening op te stellen en naar de Kamer van Koophandel te sturen. De financiële rapportages worden meestal opgesteld met behulp van een financieel systeem.

Onderdelen van financial reporting

Een jaarrekening, het resultaat van financial reporting, bestaat uit verschillende onderdelen: een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide.

1. De balans (Engels: balance sheet)

Overzicht van alle bezittingen, schulden, en het eigen vermogen van een bedrijf.

2. De winst- en verliesrekening (Engels: profit and loss statement)

De winst- en verliesrekening geeft een overzicht alle opbrengsten en kosten van een bedrijf in een jaar. Je kan meteen zien of een bedrijf winst maakt of verlies lijdt.

Standaarden voor financiële rapportages

De verschillende partijen die bij de financiële reporting van een bedrijf zijn betrokken, werken niet altijd op dezelfde manier, of met dezelfde software. Daarom zijn er bepaalde standaarden ontwikkeld zodat de uitwisseling en verwerking van financiële gegevens tussen partijen sneller en soepeler kan verlopen.

SBR (Standard Business Reporting)

SBR is de nationale (Nederlandse) standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. De Nederlandse overheid heeft SBR ontwikkeld samen met partijen uit de markt, zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken.

Met SBR wordt de bedrijfsadministratie tot een bronbestand gemaakt, door gegevens op een bepaalde manier te labelen. Rapportages kunnen daarmee zeer eenvoudig worden opgesteld en digitaal worden aangeleverd aan de betrokkenen.

SBR maakt gebruik van een onderliggende, internationaal gebruikte standaard: XBRL (eXtensible Business Reporting Language). In België wordt bijvoorbeeld met deze standaard gewerkt. XBRL is een open standaard, gebaseerd op XML.

RGS (Referentie Grootboekschema)

De RGS kan gezien worden als een brug tussen verschillende grootboekindelingen die door de verschillende instanties worden gehanteerd. Het schema dat een een bedrijf intern gebruikt, kan via RGS worden getransformeerd (‘mapping’ genoemd) tot een rapportage die ook voor bijvoorbeeld banken te gebruiken is.

IFRS (International Finance Reporting Standards)

IFRS is een wereldwijde standaard voor boekhouding, ontwikkeld door een non-profitorganisatie, de IASB (International Accounting Standards Board). Deze internationale richtlijnen zijn vooral interessant voor bedrijven met verschillende wereldwijde vestigingen.

Software voor financial reporting

De bovengenoemde richtlijnen voor financial reporting kunnen het rapporteren van bedrijven sneller en efficiënter laten verlopen. De meeste bedrijven maken gebruik van software voor financial reporting. Het is daarbij belangrijk om na te gaan of de software compatibel is met SBR. Let er bijvoorbeeld op dat de softwareleverancier over de juiste certificaten beschikt. De meeste ERP-systemen beschikken over modules voor financiële reporting. Er bestaan ook gespecialiseerde financiële toepassingen.

Financial reporting en management reporting: de verschillen

Er bestaat wel degelijk een verschil tussen financial reporting en management reporting. Bij financial reporting zijn de gegevens vooral bedoeld voor externe partijen. De resultaten van management reporting zijn juist vooral bedoeld voor intern gebruik (CEO’s, eigenaren, etc.).

Financial reporting is voor de meeste bedrijven wettelijk verplicht. Management reporting is dat niet.

Financial reporting heeft betrekking op het bedrijf als totaal, terwijl management reporting meestal een bepaald aspect, of bepaalde aspecten van de bedrijfsvoering belicht, zoals een specifiek product.

Analytics en forecasting

Twee begrippen die sterk verband houden met management reporting zijn analytics en forecasting. Op basis van ‘droge’, feitelijke financiële gegevens probeert een bedrijf kansen in de markt te ontdekken, of juist bepaalde risico’s te vermijden. Vaak wordt daarom gesproken over bedrijfskennis, in plaats van over bedrijfsinformatie.

Forecasting is het voorspellen van bepaalde trends, gebaseerd op historische data. Zo kan bijvoorbeeld worden voorspeld wat het ideale voorraadniveau is voor een bepaalde periode. Deze voorspellingen zijn meestal gebaseerd op informatie uit verschillende kanalen. Is de te verwachten vraag sterk afhankelijk van het weer, dan worden weergegevens opgenomen in de voorspelling. Maar ook historische gegevens (zoals het aantal verkopen van een jaar eerder tijdens dezelfde periode) worden meegenomen. Met behulp van management reporting kunnen managers eenvoudiger strategische beslissingen nemen die ze anders nooit hadden kunnen, of misschien zelfs durven maken.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 11 oktober). Financial reporting. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/financial-reporting