WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Capacity requirements planning (CRP)

Inhoudsopgave

  1. Definitie CRP
    1. CRP versus RCCP
    2. Voor- en nadelen
  2. Best of breed of geïntegreerd?

Wat is capacity requirements planning?

De term capacity requirements planning wordt gebruikt om te refereren aan de reële planning voor de levering van orders in een Met productiesoftware kunnen maakbedrijven beter zicht houden op hun productieprocessen. De software zorgt voor een nauwgezet toezicht op het te maken product, de machines en de mensen die bij de productie betrokken zijn. Daarnaast wordt de productievoortgang in de gaten gehouden. Het systeem is vooral gericht op leidinggevenden. Zij kunnen analyses maken van de efficiëntie van de afdelingen, van de wachttijden voor te produceren producten en van de status van orders. Op basis hiervan kunnen zij bijsturen. Let op: niet alle ERP-systemen zijn geschikt voor productie. Een algemeen ERP-pakket zal de specifieke bedrijfsprocessen in de maakindustrie niet kunnen ondersteunen. In de ERP Wijzer vindt u een lijst van oplossingen per sector. Bij de productie van een artikel moet met diverse zaken rekening gehouden worden. Een maakbedrijf kan zomaar 100 verschillende producten in het portfolio hebben zitten. Elk van die producten heeft een ander ontwerp, en er zijn andere grondstoffen nodig voor het maken ervan. Bovendien varieert ook de productietijd per artikel. Een onderneming die elektronica maakt zal er bijvoorbeeld langer over doen om een koelkast te maken dan om een toaster te fabriceren.maakbedrijf. Deze planning wordt gebaseerd op de productiecapaciteit, waaronder de beschikbare tijd en het rendement van vestigingen, werknemers en machines worden verstaan. Zo kan een bedrijf voorkomen dat een verkoper belooft om een product op een bepaald moment op te leveren, terwijl er hiervoor geen capaciteit is.

Tip! Productiebedrijven stellen naast CRP nog heel wat andere eisen aan een ERP-systeem. In het ERP Functionaliteitenoverzicht Productie staan alle mogelijkheden voor bedrijven in de maakindustrie op een rijtje.

Capacity requirements planning is vooral belangrijk voor organisaties die een boete krijgen als ze niet op tijd leveren. Bijvoorbeeld: een luchtvaartmaatschappij bestelt 100 vliegtuigen bij een vliegtuigfabrikant. Er wordt afgesproken dat deze vliegtuigen binnen een jaar geleverd zullen worden. In het Contractmanagement, of contractbeheer, is het geheel van contracten afsluiten, beheren en evalueren. Elke stap bestaat op zijn beurt nog uit verschillende onderdelen. Vooral op de tweede stap, het contractbeheer, wordt tegenwoordig meer de aandacht gevestigd, omdat hier snel fouten insluipen. Een goed contract verliest namelijk zijn waarde als het onvoldoende wordt nageleefd. Als een toeleverancier bijvoorbeeld de bouwmaterialen niet op tijd levert, is de consequentie dat de bouwwerkzaamheden moeten worden opgeschort.contract is ook een clausule opgenomen dat als de 100 vliegtuigen niet binnen een jaar geleverd worden, er een bepaald percentage van het aankoopbedrag niet betaald hoeft te worden door de luchtvaartmaatschappij. In zulke gevallen is het dus essentieel om eerst de capacity requirements planning te raadplegen, voordat er beloftes in een contract worden vastgelegd.

CRP-software wordt meestal samen met Material Requirement Planning (MRP) is in het leven geroepen zodat bedrijven steeds weten welke materialen er nodig zijn voor de productie van artikelen, hoeveel er nodig is van elk materiaal en wanneer deze materialen besteld moeten worden. In eerste instantie wordt deze planning vaak aan de hand van Excel-lijsten opgemaakt. Naarmate bedrijven groeien merken ze echter dat de planning te complex wordt voor deze manuele werkwijze. Problemen die kunnen opduiken door het manueel beheren van de materiaalbehoefte zijn: verwachte levertijden zijn vaak niet bekend, materialen die niet op tijd aankomen voor de productie, niet voldoende materiaal op voorraad hebben, en te veel voorraad in het magazijn hebben liggen (hierdoor komen er opslagproblemen of bederven producten)MRP-software (Material Requirements Planning) gebruikt. Hierbij beoordeelt CPR of het haalbaar is om een product binnen een bepaalde termijn te leveren, en zorgt MRP ervoor dat de productiematerialen op tijd aanwezig zijn. Als de capacity requirements planning dus vertraging oploopt, moet deze informatie naar het MRP doorstromen, zodat deze software de aankomst van materialen kan inplannen voor op een later moment.

Wist je dat? CRP-systemen bestaan al sinds de zeventiger jaren. Oorspronkelijk werden ze vooral gebruikt in combinatie met, of als onderdeel van, een MRP-II-systeem. Tegenwoordig vind je ze vooral als module in een Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-systeem.

CRP kan worden gebruikt voor de planning op zowel korte als op middellange en lange termijn. In onderstaand schema staan de verschillen die beide doelen met zich meebrengen:

 Gebruik van CRP 
 Korte termijnMiddellange en lange termijn
FunctieZorgt ervoor dat de leverdata voor klantbestellingen en de ontvangst van materialen kunnen worden afgestemd op de actuele productiecapaciteit.Geeft een duidelijk overzicht van de productiecapaciteit van het bedrijf. Zo kan de organisatie strategische beslissingen nemen, zoals de aankoop van nieuwe machines of de aanwerving van personeel.

Verschil tussen capacity requirements planning (CRP) en rough cut capacity planning (RCCP)

Als men het over capacity requirements planning heeft, duikt ook de term rough cut capacity planning (RCCP) vaak op. De invulling van de twee concepten ligt in dezelfde lijn, maar is niet helemaal dezelfde. CRP voedt zich met informatie uit de klantorders, personeelsbeschikbaarheid, machinecapaciteit en de De roadmap van een project of maakproces is een vereenvoudigde grafische beschrijving van de doelen en deelopleveringen. Dit wordt meestal in schemavorm weergegeven, en helpt om de verwachtingen van de betrokken partijen op één lijn te houden, en om de coördinatie met andere teams te versoepelen.roadmap van een project of product. Zo kan het systeem bepalen wanneer de order klaar kan zijn, en of dit overeenkomt met de beloofde leverdatum. Mocht dit niet lukken, dan kan CRP ook voorstellen om een onderaannemer in te schakelen om een deel van de order over te nemen, opdat er toch op tijd geleverd kan worden. De informatie uit het CRP is de basis voor het opstellen van een gedetailleerde Onder productieplanning wordt verstaan het inplannen van productiewerk op basis van orders of de verwachte verkoop. Deze planning wordt opgemaakt rekening houdend met: aanwezige materialen of hun levertijden, beschikbare werkkrachten, en de productiecapaciteit van mensen en machines. De planning helpt bedrijven om op een geordende en logische manier aan de productie van nieuwe goederen te beginnen. Ook kunnen op basis van deze planning bestellingen voor ruwe materialen gedaan worden, en kan het transport van afgewerkte goederen ingepland worden.productieplanning.

Rough cut capacity planning is minder precies: er wordt een ruwe schatting gemaakt van de mogelijke levertijd voor een bestelling. RCCP zal bijvoorbeeld geen rekening houden met de mogelijkheid een onderaannemer in de arm te nemen om op tijd te leveren.

Voor- en nadelen van capacity requirements planning

CRP-systemen zijn erg bekend bij bedrijven in de maakindustrie. Toch gebruiken niet alle productiebedrijven ze. Dat heeft zo zijn redenen. Hieronder de voor- en nadelen op een rij:

  • Voordeel: erg precieze inschatting van capaciteit, waarop de planning kan worden afgestemd. Er kunnen ook externe elementen en ‘wat-als’-scenario’s worden opgenomen, zoals het outsourcen van bepaalde taken of het aannemen van meer (tijdelijk) personeel. Ten slotte past CRP zich ook aan bij onverwachte omstandigheden, zoals een defecte machine of medewerkers die ontslag nemen.
  • Nadeel: ondanks dat veel data automatisch worden opgenomen, komt er toch nog vaak handmatig werk bij kijken. Als een machine defect is, moet dit bijvoorbeeld door een medewerker aangegeven worden. Er moet dan ook worden vermeld hoelang het gaat duren voordat ze gerepareerd of vervangen zal zijn. Dit proces kan eventueel deels geautomatiseerd worden met behulp van het Het Internet of Things (IoT), of Internet der Dingen, verwijst naar de situatie waarin de meerderheid van de internetgebruikers (semi-)intelligente apparaten zijn. Deze apparaten worden niet bestuurd door mensen, maar gebruiken zelf een internetverbinding om data op te halen, of om eigen vergaarde data te delen. Het is erg moeilijk na te gaan hoeveel procent van de internetgebruikers op dit moment (semi-)intelligente apparaten zijn, maar het is wel duidelijk dit soort apparaten steeds meer menselijke taken overnemen.Internet of Things (IoT), maar dit is geen goedkoop systeem. Bovendien moeten nog andere zaken handmatig opgegeven worden, zoals de verandering van de capaciteit bij een verhuizing van een vestiging of een inkrimping van het personeelsbestand.

Losstaande CRP of geïntegreerd in het ERP-pakket?

Over het algemeen wordt CRP aangeschaft als een module van een ERP-pakket. Dit komt omdat de integratie met andere modules van essentieel belang is. Een geïntegreerd systeem zal altijd de beste resultaten geven als het gaat om de communicatie van modules onderling.

Tip! De diverse ERP-systemen op de markt bieden heel verschillende functionaliteiten aan voor maakbedrijven, en hun prijzen lopen erg uiteen. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer staat een vergelijking van verscheidene pakketten specifiek voor deze sector.

Maar niet elk ERP-systeem voor productie heeft een CRP-module. Als een bedrijf met een specifiek ERP-systeem wil (blijven) werken, zal het er eerder voor kiezen een losstaand CRP-pakket te koppelen aan het ERP-pakket. Het voordeel van deze losstaande systemen is bovendien dat er pakketten bestaan die zich specifiek toeleggen op een bepaalde methodologie voor bedrijfsvoering, zoals Agile is een software-ontwikkelingsmethode waarbij een project wordt opgedeeld in kleinere stukjes, die in verschillende fases worden uitgevoerd. Eerst wordt er een vereenvoudigde versie geïmplementeerd. Vervolgens worden per fase verbeteringen aangebracht en functionaliteiten toegevoegd.agile, Lean Manufacturing is een productiemethode waarbij ingezet wordt op de vereenvoudiging van het productieproces. Bij deze vorm van produceren worden alle onnodige of inefficiënte elementen uit het productieproces gehaald, om zo efficiënter te werken, en meer winst te maken.lean manufacturing, Six Sigma is een projectmethode waarbij de kwaliteit van een bedrijfsproces continu wordt verbeterd. Bij Six Sigma wordt ervan uitgegaan dat als een bedrijf een kwalitatief hoogwaardig eindproduct wil bieden, ook de deelproducten van hoge kwaliteit moeten zijn. Bedrijven die volgens Six Sigma werken, evalueren voortdurend hun deelprocessen, om zo op tijd te interveniëren bij pijnpunten. De methode baseert zich op statistieken en de visuele weergave van de deelprocessen en hun defecten. Het uitgangspunt is dat de statistieken door de continue evaluatie steeds minder fouten zullen laten zien.Six Sigma, Scrum is een methode die gebruikt wordt voor software-implementaties, gebaseerd op de populaire agile-methode. Bij scrum wordt er gewerkt in implementatiefases die 1 tot 4 weken duren, ook wel sprints genoemd. Elke sprint levert een afgewerkt geheel op, bijvoorbeeld de implementatie van workflows voor uitgaande facturen. Een nieuwe sprint begint zo gauw de vorige afgerond is. Soms worden de verschillende sprints aan verschillende, specifieke teams uitbesteed.Scrum of Quick Response Management is een methodologie die streeft naar het verkorten van de doorlooptijd van producten. De aanpak wordt vooral ingezet door handels- en productiebedrijven.QRM.

Belangrijk! De invulling van een CRP-systeem of module hangt ook erg af van de sector. Niet elk pakket heeft dezelfde aanpak. Bedrijven die niet zeker zijn welke pakketten en leveranciers geschikt zijn voor hun situatie, kunnen contact opnemen met ICT Portal. Een consultant zal u dan verder helpen (+31 (0)20 369 0457).
Beoordeel dit artikel:
Totaal: 3 Gemiddeld: 4.7

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2021, 4 mei). Capacity requirements planning (CRP). Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-resource-planning/functionaliteiten-erp/capacity-requirements-planning-crp