WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Wat is ESG en wanneer moet een bedrijf hierover rapporteren?

Inhoudsopgave

 1. Wat is ESG?
 2. Waar staat ESG voor?
 3. Verschil met CSRD
 4. Investeerders
 5. Verband tussen ESG en SDG
 6. Is ESG verplicht?
 7. Hoe wordt ESG gemeten?

Wat is ESG?

ESG zijn niet-financiële criteria waar bedrijven over rapporteren, zoals milieu-impact, sociale aspecten en het bestuur van de onderneming.

Waar staat ESG voor?

ESG is een afkorting voor Environmental, Social en Governance (in het Nederlands milieu, sociaal en bestuur). ESG wordt vaak samen gebruikt met investeren of met rapporteren, zoals in ESG investing en ESG reporting. In Nederland en Vlaanderen wordt ook de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) breed gebruikt, waarin dezelfde waarden terugkomen.

Bij overnames of kapitaalinjecties, wordt tegenwoordig vrij algemeen onderzocht hoe een bedrijf het doet op niet-financiële criteria, zoals de inspanningen om milieu-impact te minimaliseren, gelijkheid en gelijke kansen te bevorderen en over te schakelen naar de circulaire economie. In toenemende mate wordt dit gezien als een verplichting van ondernemingen. Veel institutionele beleggers kiezen voor bedrijven die transparant zijn over ESG en goed of redelijk scoren op deze criteria.

Voor ESG-rapportage is een internationaal gebruikt framework beschikbaar, dat grote overlap vertoont met de ESRS. In het ESG-framework is Governance (bestuur) wat gedetailleerder uitgesplitst dan in de rapportagestandaarden die EFRAG heeft ontwikkeld voor de Europese Commissie (ESRS).

Wanneer voldoet de rapportage aan de EFRAG-normen? In de CSRD Wijzer staan de gegevens waarover je moet rapporteren en welke verplichte bijlagen je moet opnemen.

Wat is het verschil met CSRD?

ESG is niet tot Europa beperkt en is geen regelgeving. CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is een richtlijn die in de EU van toepassing is. De CSRD heeft wel mondiale gevolgen, omdat elk bedrijf dat toeleverancier is in een waardeketen met afzet in Europa, er direct of indirect mee te maken krijgt. Inhoudelijk is er grote overlap; zowel de CSRD als ESG betreffen impact voor milieu en klimaat, sociale aspecten en het bestuur van de onderneming.

Is ESG alleen voor investeerders?

ESG heeft een vlucht genomen doordat institutionele beleggers en verstrekkers van durfkapitaal eisen stelden aan de ondernemingen waarin ze wilden investeren. Die eisen hoeven soms niet heel ver te gaan, maar transparantie over de stand van zaken en inspanningen om vooruitgang te boeken vormen meestal een bodem.

De ESG-rapportage wordt ook door anderen gebruikt, bijvoorbeeld door mensen die overwegen voor de onderneming te gaan werken, afnemers die niet alleen zelf willen bijdragen aan een betere wereld maar dat ook van hun toeleveranciers vergen en de media.

Wat is het verband tussen ESG en de SDG’s?

De Sustainable Development Goals (SDG, duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties zijn zeventien doelen waar overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan kunnen bijdragen. Het zijn:

 1. Alle vormen van armoede tegengaan
 2. Geen honger, wel duurzame landbouw en goede voeding
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Goede kwaliteit van onderwijs
 5. Dezelfde rechten en kansen voor mannen en vrouwen
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen en duurzaam omgaan met water
 7. Betaalbare duurzame energie
 8. Goede banen, duurzame economische groei en eerlijke verdeling van welvaart
 9. Duurzame industrie, innovatie en infrastructuur
 10. Minder ongelijkheid in een land en tussen landen
 11. Duurzame, veilige en veerkrachtige steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatverandering tegengaan
 14. Duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermde ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
 17. Wereldwijde samenwerking om de doelen te bereiken

Ook in deze doelen zijn zowel de categorieën milieu en klimaatverandering, sociale rechtvaardigheid en ethisch handelen te herkennen. Een verschil is dat de SDG’s ook door overheden en maatschappelijke organisaties worden nagestreefd, waarbij ESG beperkt is tot bedrijven.

Is ESG verplicht?

Tot voor kort werd het rapporteren over ESG gezien als een vrije keuze voor een onderneming. De motivatie was intrinsiek of gelegen in voordelen zoals aantrekkelijkheid voor beleggers of werknemers. Tegenwoordig wordt het steeds meer een standaard onderdeel van ‘due diligence’ (boekenonderzoek) en moet een bedrijf kunnen rapporteren over niet-financiële waarden als het bijvoorbeeld wil worden overgenomen.

Zonder goede rapportage over ESG is een bedrijf niet in overtreding, maar wel minder aantrekkelijk voor investeerders en talent. Daarom publiceren steeds meer bedrijven over deze aspecten van hun bedrijf.

Wat zijn de termijnen voor geleidelijke invoering?

In de CSRD Wijzer staat een handig schema waarin de de termijnen zijn weergegeven voor geleidelijke invoering van rapportage voor verschillende groepen bedrijven.

Hoe wordt ESG gemeten?

Er zijn diverse organisaties die standaarden hebben ontwikkeld om over ESG te rapporteren, zoals het Global Reporting Initiative (GRI) en Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Ook het World Economic Forum (WEF) heeft standaarden ontwikkeld. Andere raamwerken zijn van IIRC, OESO, EFFAS, UNGC, ISO, AA en FEE. Al deze standaarden bevatten deels ja/nee items, zoals ‘het bedrijf leidt personeel op om risico’s voor omkoping te herkennen.’ Als een bedrijf op zo’n vraag bijvoorbeeld ‘Nee’ antwoordt, telt dat positief mee in de classificatie van de rapportage, mits de informatie daadwerkelijk gepubliceerd wordt. Niet het antwoord bepaalt de classificatie, maar de vraag of het bedrijf transparant is. Andere gegevens zijn kwantitatief, zoals de beloningsachterstand van vrouwen ten opzichte van mannen.

Lees ook:

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2023, 14 november). Wat is ESG en wanneer moet een bedrijf hierover rapporteren? ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/corporate-sustainability/wat-is-esg